Ranitidine

For The Painful Stomachs

29.9.06

باش، نباش، باش، نباش، باش، نباش، باش، نباش

آخر اگر به اندازه چراغ چشمک زن تابلوی قصابی قاسم آقا هم عقل داشتی می فهمیدی که برای جلب توجه بهتر است گاهی اوقات نبود.

26.9.06

Gonna Have S.e.x For A Month !

هیجان خریدن ساندویچ در اولین ظهر ماه مبارک،
مثل هیجان خریدن اولین کاندوم برای اولین س ک س.

24.9.06

Democracy

ما بیشتریم؛ شما برید یه گوشه روزه بگیرید !

23.9.06

پیاده روی خیابان ولیعصر توسط شهرداری سنگفرش خواهد شد

نمی دانند پیاده روی ولیعصر همه خاصیتش به چاله چوله هایش بود.
می خواهند بردارند چاله هایش را و لذت اینکه پایت گیر کند و زمین بخوری و آه بکشی و به بهانه تکاندن خاک هم که شده، بر خطوط ملایم اندامت دست بکشم و تو از آن پس به بهانه نیفتادن هم که شده، دستم را محکمتر بگیری.

22.9.06

You Look Fat Sweetheart !

وقتی در اطرافتان کسی نیست که دیگر دوستتان بدارد، چربی پیدا می شود.

زندگی در پیش رو/ رومن گاری

18.9.06

Someone Fly Me Away With A Black Pride

دیدی که چگونه همان دخترک بند کفش گون ام،
که قوت قلب پای رفتنم بود،
لبخندی زد؛ باز کرد خود را زیر پایم،
و واژگونم ساخت ؟

14.9.06

My Starless Nights

رابطه من و تو یکهو خراب نشد؛ یکهو نشست کرد.
نه من مقصر بودم نه تو.
مدتها بود می شنیدم صدای نشت لوله ای را
آن زیرها.
حالا از این پایین برایت دست تکان می دهم :
بدرود ...

13.9.06

Come On ! Eat It Up Fast Gal !

فریب «دوستت دارم» گفتن های پسرها
مانند پشمکی است بس شیرین.
دخترها،
اگر آن را بخورند،
آخرش می رسند به یک سیخ،
سیخی از جنس سکس.

10.9.06

Nuts

می گه «حالا تو بهش بگو، اگه احیاناً ناراحت شد ازش عذزخواهی کن.»
مثل اینه که سر یکی رو بکنی تو چاه توالت،
بعد اگه احیاناً سرش کثیف شد یه شامپوی خوب بدی دستش.

8.9.06

طرز کار ساعت

عقربه بزرگ تندتر می رود تا با عقربه کوچک همخواب شود. عقربه کوچک در حالیکه هنوز کاملا لخت نشده از زیرش در میرود. عقربه بزرگ با عصبانیت زیپش را بالا می کشد : «وایستا خ ... ه» و می خواهد برگردد دنبالش؛ غافل از اینکه آق داداش عقربه کوچک که بچه های گرد محل «عقرب فرزه» صدایش می زنند سر می رسد و می زند به ماتحتش: « راهتو بکش برو بچه !» و حالا هر دقیقه بپایش است...

6.9.06

Women Astronomy

وقتی رو به یک زن می خوابی دنیا به مراتب بزرگتر از زمانی است که رو به آسمان.

3.9.06

Epidemic Narcicism ٍ

آدم ها همه دچار نوعی خود شیفتگی مزمن هستند؛
این را از آنجا می شود فهمید که هرکس مدفوع خود را تمیزتر از مدفوع بقیه می داند.
هوو....ق

1.9.06

تنت سالم باشه مادر

پول همه چیز نیست، اما از داشتن تن سالم بهتر است.
هر چه باشد آدم نمی تواند برود به قصابی و به قصاب بگوید: «ببین چه عالی برنزه شده ام و تازه این که چیزی نیست من هیچ وقت سرما نمی خورم.» و توقع داشته باشد که آقای قصاب گوشت راسته بدهد.

بی بال و پر/ وودی آلن