Ranitidine

For The Painful Stomachs

23.8.07

Is It Dark In Here, Or It's Just Me ?

عینک خوش بینی زده ام،
هیچ جا رو نمی بینم.

10.8.07

No Wind Country

جایی که باد نمی آید،
آدمها دو دسته می شوند:
آنهایی که بادبادکشان را جمع کرده اند،
و آنهایی که می دوند.

2.8.07

More Important

زندگی مهمتر از اونیه که جدی گرفته بشه.

اسکار وایلد