Ranitidine

For The Painful Stomachs

31.7.09

Over the Bridge

آنها که خرشان از پل گذشته، آنهایی که خرشان دارد با زحمت و استرس از پل عبور می کند را فراموش می کنند.

16.7.09

In Subway

اینکه آدمها در چه جایگاهی باشند و چه وضعیتی؛
تو لم داده باشی روی صندلی و با صاحب ساق برنزه نزدیکت گرم بگیری؛
من بین آن همه ندانم کجایم از فشار کدام سمت دارد درد می گیرد و بینی ام به خاطر کدام بازوی بالا رفته دارد به خودش می پیچد؛
زیاد ربطی به لیاقت آدمها ندارد.

11.7.09

In Jail

دردش چند برابر بود چون چشماتو بسته بودن و نمیدونستی تو ضربه بعد کجات قراره باتون رو نوازش کنه.