Ranitidine

For The Painful Stomachs

19.4.09

the Lover Goat

برایت یک گبه خریده ام با نقش بز،
بیندازی زیر پایت شاید یادت بیاید آن روزهایی که من عاشق را زیر پا له می کردی و من از بزهای توی گبه ساکت تر بودم.

11.4.09

Pulling Up Confidence

- چرا این دختره هی لبخند میزنه بهم؟ زیپم پایینه؟
- نه، اعتماد به نفست.