Ranitidine

For The Painful Stomachs

25.10.10

There

آنجایت خیلی می سوزد وقتی می فهمی تا وقتی که به آنجای بعضی ها نباشی، آنجایت پاره هم شود به آنجایی که می خواهی نمی رسی.

17.10.10

Offers Pour in for 33 Rescued Miners

این اجنبی ها هم همه کارشان کشدار است؛
ایران اگر بود، سی روز پیش، چهلم 33 شهید را برگزار کرده بودند بدون هزینه اضافی و کنده کاری و کثافتکاری.

10.10.10

Always be Thankful to God

پسر طبقه پایینی لکسوس داره،
ولی من لهجه ندارم.