Ranitidine

For The Painful Stomachs

15.9.09

the First Experience

در اولين تجربه جنسي ام يك هشت پا را بوسيدم؛
و او لاي دو پايش را به من نشان داد.
قرار شد اگر سه بار ديگر ببوسمش،
لاي شش پاي ديگرش را هم به من نشان دهد.

9.9.09

"Do Not Sleep" Nights

شبهای قدر یعنی قدر شبهایی که از مسجد نزدیک با عربده تا صبح بیدارت نگه نمی دارند را بدان.

2.9.09

Suspense

بوسه های غافلگیرکننده آدم را می فرستند به فضا؛
حالا نه راه زمین را به من نشان می دهی،
نه با یک بوسه دیگر مرا می فرستی آنقدر دور که دیگر فکر زمین را نکنم.