Ranitidine

For The Painful Stomachs

30.11.09

the Wall

مهمتر از آنفلوانزا،
نفرت نوع A بود که نگذاشت ببوسمت.

14.11.09

Imagination

تصور دست های آن زن،
وقتی در موهای آن مرد فرو می رود،
حالم را بهم می زند.

لطفاً این کتاب را بکارید/ ریچارد براتیگان