Ranitidine

For The Painful Stomachs

29.10.07

Exam, The Day Before.

نگاه می کنم به نازکی صفحات خوانده،
و کلفتی صفحات باقی مانده ی
آه
این کلفت کتاب های بی عاطفه مدارهای الکترونیک،
همچون نگاه پیرزن گوژ،
به پله های رفته،
و پله های مانده،
و آهش ..

22.10.07

Hourse Riding

اسب زحمت کشیده، اول شده،
جایزه رو می دن به سوارکاری که کتکش زده،
صرفاَ چون اسبه نفهمیده که اول شده،
مرده فهمیده.

20.10.07

We Thought We Were Completely Naked

آدمهاي ساكت و بی آزار چيزهاي بيشتري مي بينند؛
کسی به حضورشان اعتراض نمی کند؛
مثل جورابها
كه بيش از ساير لباسها عشق بازي ديده اند.

6.10.07

Injustice In Relations

زیپ های سفت کیف پری که دو نفر با هم با زحمت بسته اند را یک نفرشان هم می تواند به راحتی باز کند.

1.10.07

دوستی گل و تیکه

گل می گه: «این دختره عجب تیکه ایه.»
تیکه می گه: «این پسره چقد گله.»