Ranitidine

For The Painful Stomachs

6.8.11

In Her Place

جای این همه مزخرف راجع به خار و مدت و توت فرنگی و لذت،
بنویسید وقتی میگه «پس از اول برنامه ت این بود؟»،
چی باید جواب بدیم.