Ranitidine

For The Painful Stomachs

13.10.13

the Bug

کاش دفعه ی بعد که مرا کشتی
جای اسپری کردن حرفهایت روی من
با تقی از همان کفشهای قرمز تق تقی ات
له ام می کردی
تا لا اقل شک نمی کردم
که زجر مردنم هم
از کثیف شدن کف آشپزخانه ی بعدی ها
مهمتر نبود.