Ranitidine

For The Painful Stomachs

24.9.07

Examine

«شتتــرق»
- این که نیست.
«شتـــــترق»
- اینم که نیست.
«شششترق»
- اه.. مامان؟ لیوان نشکن منو ندیدی؟

20.9.07

Dialog

- روزه می خوری؟
- نه، آب می خورم.

16.9.07

Tap on the Tap Brings Flood

آن شیرهایی که با حرکت ناخودآگاه دست باز می شوند و آب با شدت فوران می کند و با هر تقلا و دست و پا زدنی بسته نمی شوند، بیشتر از جنس بدبختی هستند تا خوشبختی.

9.9.07

ّFlushing First, Not After

یک جامعه وقتی بو می گیرد که هر نفر سیفون کشیدنش را به نفر بعد واگذار کند.

4.9.07

Brains Escape

چارپایه گفت:
«دیگه از این تق و توقا خسته شدم، یا باید برم یه جای تراز،
یا پایه هامُ کوتاه و بلند کنم و تا ابد تو این زمین معوج بمونم.»