Ranitidine

For The Painful Stomachs

28.12.10

It's Easier When U Donno What a "Sea" is Like

همچنان به زندگی امیدوارم،
همچون قزل آلایی که بر خلاف جریان آب شنا می کند،
در حوضچه پرورش و فروش ماهی قزل آلا.

13.12.10

our Whisper is Louder than your Shout

هرچه بیشتر گوش نمی دهیم، نوحه هاتان را بلندتر فریاد می زنید؛
هرچه بیشتر گوش تیز می کنید، فحش هامان را آرامتر زمزمه می کنیم.

2.12.10

How Much?

به اندازه کمپوتهایی که برای مریض ها آوردند و همراه مریض ها خوردند،
به اندازه «اورجینال» هایی که اوریجینال نبودند،
به اندازه اگزوزهایی که در دهان هوا فرو رفتند،
به اندازه موتورهایی که مواظب نبودند،
به اندازه درختهای ولیعصر که در سکوت از کنار زوجهای نامشروع گذشتند،
به اندازه بوقهایی که چراغ سبزها شنیدند و چراغ قرمز نشنید،
به اندازه تهران.