Ranitidine

For The Painful Stomachs

2.12.10

How Much?

به اندازه کمپوتهایی که برای مریض ها آوردند و همراه مریض ها خوردند،
به اندازه «اورجینال» هایی که اوریجینال نبودند،
به اندازه اگزوزهایی که در دهان هوا فرو رفتند،
به اندازه موتورهایی که مواظب نبودند،
به اندازه درختهای ولیعصر که در سکوت از کنار زوجهای نامشروع گذشتند،
به اندازه بوقهایی که چراغ سبزها شنیدند و چراغ قرمز نشنید،
به اندازه تهران.