Ranitidine

For The Painful Stomachs

24.5.07

Poor Nose - 2

آخرش،
کلی هم که خرجش کنند،
و کلی هم که رویش صاف شود،
و کلی هم سوراخهایش یکسان،
هیچ کس عاشق دماغ کسی نمی شود.

20.5.07

Poor Nose - 1

چرا دماغ باید جور چشمهای ضعیف را بکشد ؟

17.5.07

Grandma

مادربزرگ به هیچ وجه لباسش را با لباس خواب، وقتی که رادیو باز بود، عوض نمی کرد. با این که ما برای او توضیح می دادیم که گوینده رادیو اصلاً در اتاق نیست...

یادداشت های روزهای تنهایی/ گابریل گارسیا مارکز

15.5.07

ٌThey're Walken' At Half Of The Speed Others Walk.

باران روی جفتهای عاشق نصف می بارد .

11.5.07

HyperEmotions

ناراحتی بسیارمان در دست همان کسانی ست
که خوشحالی بسیارمان هست..

8.5.07

"Why Did U Take It This Serious ?"

هیچ کس کم ظرفیت نیست،
فقط ممکن است قبل از ما ظرفیتشان توسط کسی یا کسانی یا اتفاقی یا اتفاقاتی پر شده باشد.

5.5.07

SunClasses

اتوپیا آنجایی ست که عینک دودی عادی شده باشد؛
نه جزء لا ینفک خوانندگی پاپ باشد؛
نه در آفتاب گذاشتنش برانگیزد که «بابا خوشتیپ!»؛
نه برای 5 ثانیه زیر ابر رفتن خورشید بالای سر صاحبش برانگیزد که «آفتاب بدم خدمتتون؟»

1.5.07

AloneD

آدمهای تنها خودشان نخواسته اند که تنها باشند،
مخصوصاً آنهایی که می گویند خودشان خواسته اند که تنها باشند.