Ranitidine

For The Painful Stomachs

22.8.08

sha'aban 15th

مطمئناً اگه این یکیشونم شهادت داشت، ولادتش رو جشن نمی گرفتن.

16.8.08

Great Expectations

«موهای تنم رو به خاطر تو زدم» مث اینه که یه قاتل بگه «چون دوسِت داشتم نکشتمت» و انتظار داشته باشه بپری بغلش و ازش تشکر کنی که جونتو نجات داده!

13.8.08

"Where" To Hit Not "Wether" To Hit

اصلاً سر در نمی آوردم چرا تیر به ماتحتم خورد. به مردم که می گویی ماتحت ات تیر خورده، دیگر تو را به چشم یک قهرمان نمی بینند.
-----
در رویای بابل/ ریچارد براتیگان

4.8.08

and He Missed Her

- رفت و اونجای مارو گذاشت تو حنا !