Ranitidine

For The Painful Stomachs

28.1.09

Worry for Future or Miss the Past

برگ وقتی داره میفته به درخت نگاه می کنه یا به زمین؟

6.1.09

Dry Heads

داد زد که «چرا خشک شده ای؟»
و قبل از اینکه فرصت کنم بگویم «سرم را نگذاشته بودی»...
رفت سراغ یک خودکار دیگر.

3.1.09

Gaza

شو بازی سیاسی یعنی
فراموش کردن 500 بچه ای که هر ساعت تو آفریقا از گرسنگی زجر کش می شن،
کمک مالی کردن به کودکان غزه.