Ranitidine

For The Painful Stomachs

25.4.07

The Keen Tool

همه ابزارهای تیز با استفاده مداوم کند می شوند،
به جز زبان.

Washington Irving

22.4.07

:::::::::::::::Q=======

آدم موفق آدمی ست که زیپ نباشد،
یک جایش که وا برود - که معمولا می رود-
وا نرود
تا ماتحت.

17.4.07

With Or Without, Dead When Fallen.

آدم در رابطه هایش از یک ارتفاعی که بالاتر برود دیگر فرقی نمی کند که کلاه ایمنی داشته باشد یا نه،
حالا هرچقدر هم که مادر دلسوزش از آن پایین کلاهش را نشان بدهد با فریاد که «جا گذاشتی».

15.4.07

The Gap Is To Avoid Any Later Abuse !

- ...ره موقعیت خوبی داره؛ می خوام باش ازدواج کنم.
- حواست باشه که کثیفترین دستشویی ها اونایین که موقعیت خوبی دارن !

10.4.07

Figure Out The Relation

پسرک می گوید عاشق چشمان دخترک شده،
آخر یک هفته ای می شود که دخترک دماغش را عمل کرده،
دیگر ربطش بماند با همانکه در کنار چشمه های زیبا،
کوههای معوج می آفریند.

6.4.07

Ugly Women

زن زشت وجود ندارد؛ تنها زنهایی هستند که نمی دانند برای زیبا نشان دادن چه کار کنند.

Jean de Bruyere

5.4.07

The Common Sense

- اوخــــی، حیوونکی، چه ماهی قرمز کوچولوی ملووووسی !
- آره، به درد گل یا پوچ می خوره !!

1.4.07

Threat

«میذارم میرما» یک تهدیدی ست در مایه های لبه تیز چاقو را در دست گرفتن و دسته اش را به سمت طرف نشانه گرفتن.