Ranitidine

For The Painful Stomachs

25.10.10

There

آنجایت خیلی می سوزد وقتی می فهمی تا وقتی که به آنجای بعضی ها نباشی، آنجایت پاره هم شود به آنجایی که می خواهی نمی رسی.