Ranitidine

For The Painful Stomachs

25.11.10

the Ideal

«...[با آن زن] درباره پرزیدنت روزولت حرف می زدیم. این واقعیت که سینه های سفت درشتی داشت و دموکرات هم بود او را زن ایدئال من می کرد.»

در رویای بابل / ریچارد براتیگان