Ranitidine

For The Painful Stomachs

28.5.11

Mutual Understanding

رفقام اصرار داشتند که مرا با خانمی آشنا کنند. چون فکر می کردند ما با هم تفاهم داریم. البته منظورشان بیشتر این بود که آن خانم هم مثل من خل وضع است.

یک زن بدبخت / ریچارد براتیگان / نشر مروارید